as easy as pie

Đây là một thành ngữ rất thông dụng trong tiếng Anh, có nghĩa là rất dễ, “dễ như ăn bánh” hay cách người Việt Nam hay nói là “dễ như ăn cháo” .

Một số ví dụ:

He said it is a difficult problem, but I don’t agree. It seems as easy as pie to me!

->Anh ta nói rằng đó là một vấn đề khó, nhưng tôi không đồng ý. Nó dễ như ăn cháo với tôi.

Believe me, you can do it. It’s as easy as pie.

->Tin mình đi, bạn có thể làm được. Nó dễ như ăn cháo ấy mà.

 

 

Leave a Comment