be sick and tired of

Thành ngữ “be sick and tired of” có nghĩa là Chán ngấy/ phát ốm. Thành ngữ này  thường dùng để diễn tả trạng thái quá chán ngán, mệt mỏi, chịu không nổi… việc gì đó.

Một số ví dụ:

I’m sick and tired of doing housework.

Tôi chán ngấy phải làm việc nhà.

I’m sick and tired of eating the same thing for lunch everyday.

Tôi phát ốm lên vì bữa trưa nào cũng ăn cùng một món này rồi.

 

 

Leave a Comment