Bí quyết thành công: “Học Hỏi Từ Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Của Bạn”

Click nút Play bên dưới để nghe audio

[audio:learn-from-expert.mp3]

Learn from the Experts

Kop Kopmeyer,  who I mentioned  in the Introduction,   also told me that the second most important  success principle, after self-discipline,  is that  you must “learn  from the experts.  You will never live long enough  to learn  it all for yourself.”

Kop Kopmeyer,  người mà tôi có nói đến trong phần giới thiệu, cũng nói với tôi rằng nguyên tắc thành công quan trọng số 2 sau tính tự kỷ luật là bạn phải học hỏi từ những chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để tự mình nghiên cứu để biết mọi thứ.

If you want  to be successful,  your  first job is to learn what you need to learn in order to achieve the success you desire. Learn  from  the experts.  Read  their  books.  Listen to their audio  programs.  Attend  their seminars.  Write to them or approach  them directly and ask them for advice. Sometimes, one idea is all you need to change the direction of your life. Let me give you an example  of what  I mean:

Nếu bạn muốn thành công, việc đầu tiên là bạn phải học những gì cần thiết để đạt được sự thành công như bạn khao khát. Hãy học hỏi từ những chuyên gia. Đọc sách của họ. Nghe chương trình Audio của họ. Tham gia hội thảo của họ. Viết thư cho họ hoặc gặp họ trực tiếp và hỏi xin lời khuyên. Đôi khi, chỉ một ý tưởng cũng đủ làm thay đổi cuộc đời bạn. Để tôi cho bạn một ví dụ về điều tôi muốn nói:

Some years ago, I was referred  by a friend to an excellent dentist.  I learned  later that he had a superb  reputation.   He was called the “dentist’s  dentist.”  He was the dentist  that the  other  dentists  went  to  when  they  needed  excellent dental  work.  He  told  me that he attended   every major dental  conference  that he could.  When  he was there,  he attended   every session,  listening  to dentists  from  all the over the country,  and all over the world,  discuss the latest breakthroughs   in dental  technology.

Một vài năm trước, Tôi được một người bạn giới thiệu cho một nha sĩ giỏi. Sau đó tôi biết được rằng ông ta cực kỳ nổi tiếng. Ông ấy được gọi là “nha sĩ của nha sĩ”. Ông ấy là người đầu tiên được các nha sĩ khác tìm đến khi họ cần những công việc nha khoa đòi hỏi chuyên môn cao. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã tham dự mọi hội nghị về nha khoa lớn có thể. Khi ông ấy tham dự những hội nghị này, ông ấy tham dự tất cả mọi phiên họp, lắng nghe tất cả các nha sĩ từ rất nhiều nước trên khắp thế giới, và trao đổi về những công nghệ nha khoa tiên tiến nhất.

One week, at great  sacrifice in time and money,  he attended  an international   dental  conference  in Hong  Kong. At that conference,  he sat in on a session given by a Jap- anese  dentist  who  had  discovered  a new  technology   in cosmetic  surgery  that improved  the appearance   of teeth and enabled  people to look handsome  or beautiful  indefinitely.

Một tuần nọ, ông ấy đã tốn rất nhiều thời gian và  tiền bạc để tham gia một hội nghị nha khoa quốc tế ở Hồng Kông. Tại hội nghị đó, ông ấy đã tham dự phiên trình bày của một nha sĩ người Nhật-người vừa khám phá ra một kỹ thuật mới trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ  giúp cải thiện hiệu quả làm đẹp lên rõ rệt.

He returned  to San Diego and immediately  began using the new technique  in his practice.  Soon, he became excellent  in  this  area  and  developed   a national   reputation. Within a couple  of years, people  were coming  to him from  all over  southwestern   United  States  for this  treatment.  Because he had  developed  this expertise,  he could raise his fees again and again.  Eventually,  he had made so much money that he was able to retire at the age of fifty- five, financially  independent  and able to spend the rest of his life with his family, traveling  and fulfilling his dreams.

Ông ấy trở về San Diego và bắt đầu thực hiện ngay kỹ thuật mới này. Không lâu sau đó, ông ấy trở nên rất xuất sắc trong lĩnh vực này và gây dựng được danh tiếng khắp cả nước. Chỉ trong vòng vài năm, rất nhiều khách hàng từ khắp các nơi ở khu vực Tây Nam nước Mỹ đã tìm đến ông để được điều trị. Bởi vì ông ấy đã phát triển chuyên môn rất cao trong lĩnh vực này, ông ấy đã nhiều lần tăng chi phí điều trị. Cuối cùng, ông ấy đã kiếm được nhiều tiền đến nỗi ông ấy đã có thể nghỉ hưu ở tuổi 55, đạt được tự do tài chính và có thể dành phần đời còn lại với gia đình của ông ấy, đi du lịch và thực hiện những ước mơ của ông. 

The point  of this story  is that,  by continually  seeking out  ideas and  advice from  other  experts  in his field, he came across  a new technology  that  helped  him become the leader  in his field and  saved him ten years of hard work in order to reach the same level of financial success. This could happen  to you as well, but only if you become a lifelong student  of your craft.

Điểm cốt yếu trong câu chuyện này là, bằng việc liên tục tìm kiếm ý tưởng và lời khuyên từ những chuyên gia khác trong lĩnh vực của ông ấy, ông đã biết được một công nghệ mới và điều này đã giúp ông ấy trở thành một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa, giúp ông ấy tiết kiệm hàng chục năm làm việc cực nhọc để đạt được mức độ thành công về tài chính như hiện tại. Điều này cũng có thể xảy ra với bạn, nhưng nó chỉ xảy ra nếu bạn cam kết trở thành một người học tập suốt đời về lĩnh vực bạn đang làm.

(Trích từ audiobook: No Excuses ! The Power of Self-discipline-Brian Tracy)

Leave a Comment