Đáp án

Mời bạn xem đáp án ở bên dưới:

 

Khóc lóc cũng không ích gì.
-> It’s no use crying.
 
Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?
-> Do you mind if I open the window? hoặc Would you mind if I opened the window?
 
Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể.
-> I will come back as soon as possible.
 
Tiếp theo, bạn vui lòng chọn câu trả lời ở bên dưới và bấm “Hoàn tất”:
[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”670px” height=”” background_color=”#BAF7F9″ border_width=”1″ border_color=”#D5FFFE” ] [gform form=’https://docs.google.com/forms/d/12TR-Zh0NH-wF0uO2ZA37dUUEiizW-Bqnq-E11IKqtn0/viewform?pli=1&hl=en’ confirm=’http://phuongphaptuhoctienganh.com/ket-qua-khao-sat/’ br=’off’ style=’redirect’ captcha=’off’ title=’off’] [/dropshadowbox]
 
Hoàn thành câu trả lời trên, và kết quả khảo sát ở trang kế tiếp sẽ làm bạn bất ngờ.

Leave a Comment