Để Thành Công và Giàu Có, bạn phải HÀNH ĐỘNG

Click nút Play bên dưới để nghe audio

[audio:take action-D3T5.mp3]

…In the real world, you have to take real “action” to succeed. Why is action so critical?

Trong thế giới thực tại của chúng ta, bạn phải hành động thật sự mới có thể thành công thật sự. Tại sao hành động lại có vai trò quan trọng đến thế?

Let’s  go  back  to  our  Process  of  Manifestation: Thoughts lead to feelings, feelings lead to actions, actions lead to results. Look  at thoughts and feelings. Are they part of the inner world or outer world? Inner world. Now look at results. Are they part of the inner or outer world? Outer world. That means action is the “bridge” between the inner world and the outer world.

Chúng ta trở lại một chút với “Quá trình Hiển hiện”. Hãy quan sát suy nghĩ và cảm xúc. Đó là một phần của thế giới bên trong hay bên ngoài? Rõ ràng là thế giới bên trong. Giờ thì hãy quan sát kết quả. Chúng thuộc thế giới bên trong hay bên ngoài? Thế giới bên ngoài. Từ đó suy ra “hành động” là chiếc cầu nối giữa thế giới bên trong và bên ngoài.

So if action is so important, what prevents us from taking the actions we know we need to take?

Nếu hành động quan trọng như thế, vậy điều gì ngăn cản chúng ta thực hiện những hành động mà chúng ta biết mình cần làm?

Fear!

Nỗi sợ hãi!

Fear, doubt, and worry are among the greatest obstacles, not only to success, but to happiness as well. Therefore, one of the biggest differences between rich people and poor people is that rich people are willing to act in spite of fear. Poor people let fear stop them.

Nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và cảm giác lo lắng chính là những trở ngại lớn nhất khiến bạn không thành công và kém hạnh phúc. Do đó, điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là người giàu sẵn sàng hành động bất chấp nỗi sợ hãi, trong khi người nghèo luôn để cho nỗi sợ
hãi ngăn cản họ.

It’s imperative to realize that it is not necessary to try to get rid of fear in order to succeed. Rich and successful people have fear, rich and successful people have doubts, rich and successful  people  have  worries.  They  just  don’t  let  these feelings stop them. Unsuccessful people have fears, doubts, and worries, then let those feelings stop them.

Nỗi sợ hãi, sự hoài nghi và cảm giác lo lắng chính là những trở ngại lớn nhất khiến bạn không thành công và kém hạnh phúc. Do đó, điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là người giàu sẵn sàng hành động bất chấp nỗi sợ hãi, trong khi người nghèo luôn để cho nỗi sợ
hãi ngăn cản họ.

Because we are creatures of habit, we need to practice acting in spite of fear, in spite of doubt, in spite of worry, in spite of uncertainty, in spite of inconvenience,   in spite of discomfort, and even to practice acting when we’re not in the mood to act.

Chúng ta là những sinh vật sống theo thói quen, nên chúng ta cần tập luyện để có thể hành động bất chấp nỗi sợ hãi, sự hoài nghi, cảm giác lo lắng, thiếu chắc chắn, không thoải mái, kém tiện nghi. Thậm chí, bạn hãy tập hành động ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng.

Why is acting in spite of discomfort so important? Because “comfortable” is where you’re at now. If you want to move to a new level in your life, you must break through your comfort   zone   and   practice   doing   things   that   are   not comfortable.

Tại sao việc chúng ta phải hành động bất chấp cảm giác không thoải mái lại quan trọng như thế? Bởi vì cảm giác thoải mái là vị trí bạn đang đứng lúc này. Nếu muốn chuyển sang một vị trí mới, bạn phải bước ra khỏi “vùng an toàn” và làm những việc không thoải mái.

Let’s suppose you are currently leading a level 5 life and you want to move to a level 10 life. Level 5 and below are within your comfort zone, but level 6 and above are outside your box, in your “uncomfort” zone. Meaning, to get to a level 10 life from  a  level  5  life,  you  will  have  to  travel  through  your uncomfort zone.

Giả sử bạn đang ở mức độ 5 và bạn muốn tiến đến mức độ 10 trong cuộc sống. Mức độ 5 và thấp hơn là vùng an toàn của bạn, trong khi mức độ 6 và cao hơn thuộc “vùng không an toàn”. Nghĩa là, đến tiến đến mức độ 10 từ mức độ 5, bạn phải vượt qua vùng không an toàn. 

Poor people and most of the middle class are not willing to be  uncomfortable.  Remember,  being  comfortable  is  their biggest priority in life. But let me tell you a secret that only rich and highly successful people know: being comfortable is highly overrated. Being comfortable may make you feel warm, fuzzy, and secure, but it doesn’t allow you to grow. To grow as a person you have to expand your comfort zone. The only time you can actually grow is when you are outside your comfort zone.

Người nghèo và đa số người thuộc tầng lớp trung lưu không sẵn sàng đối mặt với sự không thoải mái, bởi vì được sống thoải mái là sự ưu tiên lớn nhất của họ. Tôi tiết lộ cho bạn một bí mật chỉ người giàu và những người đặc biệt thành công biết: cảm giác thoải mái đã được đánh giá quá cao. Cuộc sống thoải mái có thể làm bạn cảm thấy ấm áp và an toàn, nhưng nó không tạo cơ hội để bạn phát triển. Muốn “trưởng thành” và làm “người lớn”, bạn phải mở rộng vùng thoải mái của mình. Thời điểm duy nhất bạn thật sự phát triển là khi bạn ra ngoài vùng thoải mái của mình.

Let me ask you a question. The first time you tried something  new,  was  it  comfortable  or  uncomfortable?  Usually uncomfortable. But what happened afterward? The more you did it, the more comfortable it became, right? That’s how it goes. Everything is uncomfortable at the beginning, but if you  stick  with  it  and  continue,  you  will  eventually  move through the uncomfort zone and succeed. Then you will have a new, expanded comfort zone, which means you will have become a “bigger” person.

Cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi. Lần đầu tiên khi bạn thử một điều gì đó mới mẻ, bạn cảm thấy thoải mái hay không thoải mái? Thường là không thoải mái. Nhưng sau đó thì sao? Bạn càng làm lại càng thấy công việc đó không quá khó khăn hay đáng sợ như bạn tưởng, và bạn dần dần lấy lại cảm giác thoải mái, đúng không? Mọi việc đều diễn ra như thế. Lúc đầu là không thoải mái, nhưng nếu bạn kiên trì và tiếp tục những
việc bạn nên làm, bạn sẽ từng bước chuyển từ vùng không thoải mái sang vùng thoải mái. Và mọi việc cứ tiếp tục. Khi đó, vùng thoải mái của bạn đã được mở rộng, nghĩa là bạn đã trở thành một người “lớn hơn”.

Again, the only time you are actually growing is when you are  uncomfortable.  From  now  on,  whenever  you  feel  un- comfortable, instead of retreating back into your old comfort zone, pat yourself on the back and say, “I must be growing,” and continue moving forward.

Tóm lại, thời điểm duy nhất mà bạn đang thật sự lớn lên là lúc bạn không cảm thấy thoải mái. Vậy thì từ giờ trở đi, hễ bạn cảm thấy không thoải mái, thì thay vì rụt đầu vào chiếc mai rùa có tên “vùng thoải mái” như trước đây bạn vẫn làm, hãy tự khích lệ bằng câu: “Tôi phải lớn lên” và tiếp tục tiến lên phía trước.

(Trích từ audiobook: Secrets of Millionaire MindT.Harv Eker)

Leave a Comment