dirt cheap

“dirt cheap” là một cụm từ rất thông dụng trong tiếng Anh nói, có nghĩa là cực kỳ rẻ, “rẻ như bèo”.

Ví dụ:

In Vietnam, many types of fruits are dirt cheap when they are in season.

Ở Việt Nam, nhiều loại trái cây rẻ như bèo khi vào mùa.

Smartphones are dirt cheap now compared with 2 years ago.

Điện thoại thông minh bây giờ rất rẻ so với 2 năm về trước.

Leave a Comment