drop someone a line

Cụm từ “drop someone a line” có nghĩa là viết thư, viết email cho ai đó/ giữ liên lạc qua email, thư từ, thường dùng trong ngữ cảnh thân mật, không trang trọng.

Ví dụ:

It was good to meet you and I hope we can see each other again. Drop me a line when you have time.

Thật tuyệt vì được gặp bạn và mình hy vọng sẽ gặp lại bạn. Hãy liên lạc với mình qua email khi bạn có thời gian nhé.

Leave a Comment