“get the ball rolling” là gì?

Thành ngữ “get the ball rolling” có nghĩa là bắt đầu điều gì đó, đặc biệt là những thứ lớn lao.

get the ball rolling là gì

ví dụ:
We need to get this project started as soon as possible. I’m hoping you will help me get the ball rolling.
Chúng ta cần phải khởi động dự án này càng sớm càng tốt. Tôi đang hy vọng rằng cậu sẽ giúp tôi để bắt đầu thực hiện nó.

Let’s get the ball rolling.
Chúng ta hãy bắt đầu thôi.

Leave a Comment