give someone a hand

Cụm từ “give someone a hand” có nghĩa là giúp đỡ ai đó làm gì đó.

Ví dụ:

I want to move this table to the living room. Can you give me a hand?

Tôi cần chuyển cái bàn này vào phòng khách. Anh có thể giúp tôi chứ?

Could you give me a hand to get my raincoat off?

Bạn có thể giúp cởi cái mưa của mình ra được không?

 

 

Leave a Comment