Hãy tập trung vào điều Bạn Muốn

Click nút Play bên dưới để nghe audio

[audio:focus-on-what-you-want.mp3]

Visit  any  bar and what will  you hear? Gossip.  Complaining.   Bitterness.   Negativity.   Visit any lunch-room in any  big  company    and what will  you  hear? Gossip.   Complaining. Bitterness.   Negativity.

Hãy thử ghé vào bất kỳ quán bar nào xem bạn sẽ nghe thấy những gì? Những lời đồn đại. Những câu phàn nàn. Sự cay đắng. Sự tiêu cực. Nếu ghé vào bất kỳ chỗ ăn trưa ở bất kỳ công ty lớn nào, bạn sẽ nghe thấy những gì? Những lời đồn đại. Những câu phàn nàn. Sự cay đắng. Sự tiêu cực.

Eavesdrop on any family  gathering  around dinner time and what will you hear?

Nghe trộm bất kỳ buổi tụ hợp gia đình xung quanh bàn ăn tối  nào, bạn sẽ nghe thấy những gì?

Gossip. Complaining. Bitterness. Negativity.

Những lời đồn đại. Những câu phàn nàn. Sự cay đắng. Sự tiêu cực.

I could  go on. The point is, the vast majority   of humanity is stuck on this level of consciousness.    It’s the level of the media.   It’s the level of most conversations.    It’s the level of low energy.  And this very same level keeps  people  exactly  where  they  are.

 Tôi có thể tiếp tục nói như vậy. Vấn đề là, phần lớn mọi người đều bị mắc kẹt ở cấp độ ý thức này. Đó là cấp độ của các phương tiện truyền thông. Đó là cấp độ của hầu hết các cuộc trò chuyện. Đó là cấp độ năng lượng thấp. Và cấp độ này rất giống nhau, giữ cho con người ở đúng nơi họ đang ở.

Do I need  to explain  this one?

Tôi có cần giải thích điều này không nhỉ?

Most  people  I talk  to every  day know  what they  don’t want:

 Hầu hết những người mà tôi đã trò chuyện với họ hàng ngày đều biết những gì họ không muốn:

“I don’t want this backache.”

“Tôi không muốn bị đau lưng”

“I don’t want this headache.”

“Tôi không muốn bị đau đầu”

“I don’t want these  bills.”

“Tôi không muốn có những hóa đơn này”

“I don’t want to struggle   in my business.”

“Tôi không muốn vật lộn trong côn việc kinh doanh của tôi”

You know  the list. You have  one  of your  own.

Bạn biết những điều đó. Bạn cũng có một danh sách những điều không muốn của riêng bạn.

Unfortunately, that’s where  most of us leave  it. The  nature of our conversations,      our newspaper reporting, our radio and  television shows, and our popular talk  shows  surround us with  ideas  of what we don’t want.  It feels  good  to complain. We don’t feel so alone. We feel heard. We  feel  relieved. We  even  sometimes  get  answers that make our problems lighter.

Thật không may, đó là nơi mà hầu hết chúng ta rời khỏi. Bản chất của các cuộc trò chuyện của chúng ta, những bài viết trên báo của chúng ta, các chương trình phát thanh và chương trình truyền hình của chúng ta, và các cuộc trò chuyện trực tiếp trên các kênh truyền hình phổ biến đều bao bọc chúng ta bằng những ý tưởng về những gì chúng ta không muốn. Chúng ta cảm thấy tốt hơn khi phàn nàn. Chúng ta cảm thấy không chỉ một mình chúng ta làm vậy. Chúng ta cảm thấy mình được lắng nghe. Chúng ta cảm thấy thư thái. Thậm chí, đôi khi chúng ta nhận được những câu trả lời làm cho vấn đề của chúng ta nhẹ bớt đi.

What  we don’t realize  is we are activating   the Attractor   Factor in a negative   way.  When  we say,  “I don’t want these  bills,”  our focus  is on—you guessed   it—bills! The  spirit of life will deliver  whatever   you focus  on.  So if you  are talking  about your  bills,  you’ll get more bills. You’ll attract it by spending   energy  on it.

Những gì chúng ta không nhận ra là, chúng ta đang kích hoạt Tác Nhân Thu Hút một cách tiêu cực. Khi chúng ta nói, “Tôi không muốn các hóa đơn này”, chúng ta sẽ chú tâm vào-bạn đoán được là gì đúng không-những hóa đơn. Tinh thần của cuộc sống sẽ phân phát bất cứ điều gì mà bạn chú tâm vào. Vì vậy, nếu bạn đang nói về các hóa đơn cần phải thanh toán của mình, bạn sẽ nhận được nhiều hóa đơn hơn nữa. Bạn sẽ thu hút nó bằng cách tiêu tốn năng lượng cho nó.

Most   people   are on the level  of  fear. As  Elinor   Moody   wrote in her 1923  book, You Can  Receive  Whatsoever   You Desire,“Let   us remember that fear  is  only  wrongly   directed    faith.   We  are having faith in things  we do NOT want,  rather than in the things  we desire.” Again,  this is the level most people  are on. It isn’t bad, it just isn’t very positive. And it probably isn’t getting you the health, wealth, or happiness  you want.

Hầu hết mọi người đều ở cấp độ sợ hãi. Như Elinor Moody đã viết trong cuốn sách năm 1923 của bà, You Can  Receive  Whatsoever   You Desire(bạn sẽ nhận được bất cứ điều gì bạn khao khát) , “Chúng ta hãy nhớ rằng, sợ hãi là niềm tin có định hướng sai lầm duy nhất. Chúng ta đang có niềm tin vào những điều mà chúng ta không muốn, chứ không phải vào những điều chúng ta muốn”. Một lần nữa, đây là cấp độ mà hầu hết mọi người đều ở đó. Nó không phải là xấu, nó chỉ không tích cực mà thôi. Và có lẽ nó không mang đến cho bạn sức khỏe, sự giàu có hay hạnh phúc mà bạn muốn có.

But we seldom  take this process  to Level Two. It’s a rare person who will stop  complaining, fighting,  or fearing long  enough  to focus  on the opposite   of what they  are experiencing. Yet Level  Two  begins  to bring on the miracles   and manifestations  that we  want. Knowing  what you don’t want is the springboard to your miracles. Knowing what you don’t want is simply  your  current reality. And current reality can change.

Nhưng hiếm khi chúng ta đẩy quá trình này lên cấp độ 2. Hiếm có người nào sẽ thôi phàn nàn, vật lộn, hoặc lo sợ nên không thể tập trung đầy đủ vào mặt đối diện của những gì họ đang trải qua. Tuy nhiên, cấp độ 2 bắt đầu mang đến những điều huyền diệu và sự hiển hiện mà chúng ta mong muốn. Biết về những gì bạn không mong muốn sẽ là bàn đạp để cho những điều kỳ diệu của bạn xảy ra. Biết về những gì bạn không muốn chỉ đơn giản là thực tế hiện tại của bạn. Và hiện tại đó có thể thay đổi.

(Trích từ audiobook: The Attractor Factor-Dr Joe Vitale được cung cấp trong bộ tài liệu)

 

 

Leave a Comment