Read one’s mind

Thành ngữ “read one’s mind” có nghĩa là hiểu được tâm trí/ý nghĩ của ai; đúng ý ai.

Ví dụ:

A: “Do you want to go for a walk?”

A: Đi dạo không?

B: “You read my mind. That’s exactly what I was thinking too.”

B. Thật đúng ý mình, mình cũng đang nghĩ đến điều đó.

Leave a Comment