regardless of (something)

Cụm từ “regardless of (something)” có nghĩa là bất chấp, không kể, không quan tâm tới điều gì đó.

Ví dụ:

Regardless of the weather, we are going to go fishing tomorrow morning.

Bất kể thời tiết thế nào, chúng ta vẫn sẽ đi câu cá vào sáng ngày mai.

 

Imagine that you can buy whatever you want regardless of the price.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể mua bất cứ cái gì mình muốn mà không quan tâm đến giá cả của nó bao nhiêu.

Leave a Comment