take it easy

“take it easy” là một cụm từ rất thông dụng trong tiếng Anh nói, có nghĩa là  hãy bình tĩnh/hãy thoải mái đi, đừng căng thẳng hay xúc động quá. Câu này người ta thường nói khi muốn làm dịu bớt cơn nóng giận của một người khác.

Ví dụ:

Take it easy. She’s just kidding.

Thoải mái đi, cô ấy chỉ đùa thôi mà

Your problem is only a piece of cake. Take it easy !

Vấn đề của bạn rất dễ thôi. Bình tĩnh đi nào !

Leave a Comment